Home

Entydig begrep

entydig - Store norske leksiko

 1. En funksjon y = f(x) er entydig hvis det til hver verdi av den variable x bare svarer én verdi av y. Mer generelt sies en avbildning av en mengde A inn i en mengde B å være entydig hvis hvert element i A bare svarer til ett element i B. Hvis også omvendt hvert element i B svarer til et eneste element i A, sies avbildningen å være én-entydig.
 2. Den er med andre ord entydig bestemt. Begrep. Formlike trekanter. To trekanter er formlike hvis de har parvis like store vinkler. Eksempel:.
 3. Selv mener jeg Begrep er dårlig her, og jeg leter etter noe å erstatte det med. (Egentlig er det noe annet som blir diskutert, men tenkte ikke å blande inn et uvesentlig medisinsk uttrykk, men ville det vært anderledes med Influensa, et entydig begrep??
 4. For å kunne si at man begriper et begrep, må man altså kunne noe om hva begrepet beskriver, og om hvordan begrepet bruker i ulike sammenhenger. Vi skiller mellom over- og underbegrep. Hund er f.eks et overbegrep for alle hunderaser. Mens Golden Retriever er underbegrep under hund. Hund kan også være et underbegrep under begrepet Dyr

Formlikhet og kongruens - Matematikk

 1. nelighet er det ofte vist til offentlig sektor som om det var et entydig begrep. ENS 1995 (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet) gir en definisjon av offentlig forvalting, og skiller også mellom offentlig og privat eie og drift
 2. Begrep betyr '(avgrenset) forestilling eller idé (om noe)'. Til å formidle avgrensede forestillinger til andre mennesker har vi ord og fraser. (Mange bruker begrep som et finere ord for ord. Det kan være uheldig.) Uttrykk (betegnelse) er den språklige formen et begrep har
 3. Begrep er 6 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp begrep i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Anelse, forestilling, ide, uttryk
 4. Har du tenkt på at noen begreper er så grunnleggende at de påvirker hvordan vi oppfatter fenomener og hendelser i verden rundt oss? Magne Nyborg har laget en modell for begrepsundervisning som består av en rekke begrepssystemer som er så grunnleggende at de stort sett må læres via sansebaserte erfaringer med ting og hendelser i samfunnet
 5. Organisasjonskultur er et begrep som viser til den kulturen som utvikles blant menneskene i en bestemt organisasjon eller gruppe. I likhet med kultur, er organisasjonskultur et mye omtalt fenomen som er vanskelig å definere på en entydig måte. Organisasjonskultur omfatter de felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg blant medlemmene i en organisasjon
 6. Entydig begrepsbruk - Fra mandat ny retningslinje TSB. og ha et levende og klart språk hvor leseren ikke forventes å legge en spesifikk definisjon av et allment begrep til grunn. Vi har derfor på generelt grunnlag ikke tatt hensyn til de mer snevre definisjonene knyttet opp til de diagnostiske verktøyene ICD-10 og DSM-V

Flere banker reklamerer for sine «høyrente-» eller «topprentekontoer», men ifølge Realfsen er ikke dette et entydig begrep. Av og til bruker nemlig bankene disse betegnelsene på innskuddskontoer hvor rentene slett ikke er så høye Pandemi benyttes om en sykdom som rammer svært mange mennesker og brer seg ut over et meget stort geografisk område, for eksempel flere verdensdeler. Pandemi er således en omfattende epidemi som omfatter store deler av verden. Begrepet er ikke entydig definert, men Verdens helseorganisasjon (WHO) benytter det om en verdensomspennende spredning av en ny sykdom Omstilling er ikke noe entydig begrep, men benyttes gjerne som en samlebetegnelse på forskjellige typer endringer og endringsprosesser i en virksomhet. Omstilling kan innebære alt fra mindre endringer på en avdeling/enhet, større omorganiseringer, konkurranseutsetting av deler av virksomheten, virksomhetsoverdragelse, nedbemanning, geografisk flytting, mm Belastningssykdommer er ikke et entydig begrep. Én definisjon er smerter i bevegelsesapparatet, det vil si skjelett-muskelsystemet, på grunn av feilaktig eller belastende funksjon. Det er flere årsaker til belastningssykdommer.

Når det gjelder styrke så viser det seg at dette ikke alltid er et entydig begrep. Det skilles mellom AC (vekselstrøm) og DC (likestrøm) motorer. Det skilles og mellom løpende og maksimal kraft. Generelt er AC motorer mer driftssikre og vedlikeholdsfrie. De kan gå kontinuerlig og man får ut vesentlig mer kraft med samme HK tall - Kreativitet er ikke noe entydig begrep. Alle har gjerne sin egen forståelse av hva det innebærer, og det blir brukt ulikt i ulike bransjer. Kreativitet er heller ikke noe statisk begrep, og på flere områder kan vi se at det er endring og bevegelse i hvordan vi oppfatter det Behandling - et begrep til besvær Behandling - et begrep til besvær. Norske kommuner har et lovbestemt behandlingsansvar, også innenfor rus- og psykisk helsetjenestene. Bruken og definisjonen av behandlingsbegrepet er imidlertid langt fra entydig

Bakgrunn. Definisjon/klassifikasjon: Kronisk leversvikt er ikke et entydig begrep, det finnes alle grader av svikt.I noen tilfelle er prosessen som fører til svikt reversibel eller mulig å stoppe (f.eks. tidlig og korrekt diett til pas. med visse metabolske sykdommer, vellykket immunsupprimerende beh. av pas. med autoimmune leversykdom) Noen begreper er spesielt viktige som redskap for å tenke. Nyborg kalte disse for grunnleggende, fordi de er avgjørende for at vi skal oppdage likheter og forskjeller og klassifisere, som er en viktig kognitiv prosess. Vi kan også kalle dem analysebegreper eller abstraksjonsbegreper.. BU-modellen - rund form. Rund form er et begrep vi bruker til å tenke med - til å sammenligne, kjenne. Brukergruppe. Multifunksjonshemning er ikke noen klar diagnose eller noe entydig begrep. Det er derfor umulig å kategorisere nøyaktig hva som faller inn under . benevnelsen multifunksjonshemning; andre benevnelse Det er behov for en klar og entydig begrepsbruk. Begrepsutvikling skal støtte opp om fagutviklingen innen pasientsikkerhetsarbeidet, og ikke stå i veien. Kartlegging av begrepet om pasientsikkerhet skal forstås som et begrep eller perspektiv innenfor kvalitetsforbed-ring, eller som et selvstendig perspektiv

Grunndata er ikke noe entydig begrep, men Brønnøysundregistrene omtaler det som «opplysninger om juridiske personer som registreres i Enhetsregisteret. Eksempler på grunndata kan være foretaksnavn, adresse, formål, organisasjonsform, daglig leder / adm.direktør og styre.» Tilgjengelighet av informasjo Sykdom er ikke noe entydig begrep, men undersøkelsene viser at fraværet i alt overveiende grad har et medisinsk innhold. Aftenpostens svar på denne problemstillingen er entydig . Amerikansk opinion er entydig imot fortsatt hvalfangst, og medlemslandene i kommisjonen viker tilbake for å imøtekomme norske ønsker, under henvisning til at det kan skape presedens Term Bokmål: Empowerment Nynorsk: Empowerment Forklaring Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer empowerment innen helsefremmende arbeid som «en prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker deres helse». Denne utbredte definisjonen viser til prosesser både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Merknad Empowerment er et begrep uten en entydig definisjon.

Normalitet er heller ikke noe entydig begrep. Mange som opprettholder en normal fasade har underliggende personlighetsforstyrrelser som kanskje holdes i sjakk med medisiner. Det skal mye til for at slike personer anses som soningsudyktige Islam har mange ansikter, og heller ikke radikal islam er et entydig begrep. Gjennom bøkene til Bernard Lewis, Paul Berman og Gilles Kepel kan vi forstå litt mer av hva islamismen er, og hvorfor den har oppstått er ikke et entydig begrep, eller en enhetlig stil, men en diskurs ifølge Sarah Williams. Godhagen. Ved å se på motiver og temaer, er det mulig å identifisere et arkitekturverk som et argument, som svar på en oppgave. En slik tilnærming kan åpne for en mer nyanser

Dersom en advarsel benyttes, må den formuleres slik at det ikke er noen tvil om innholdet og konsekvensene ved å unnlate å følge den. Uttrykket «advarsel» er ikke noe entydig begrep. Man bruker også ord som «tilrettevisning» og «irettesettelse» for det samme. Det finnes ingen bestemmelser om advarsel i arbeidsmiljøloven Økokrim skriver dette: «Korrupsjon er ikke et entydig begrep, og omfatter i sin vide forstand også det å påvirke andre til å utføre arbeidet sitt på en bestemt måte, såkalt påvirkningshandel... konkret vil korrupsjon blant annet kunne medføre at kontrakter ikke inngås med de leverandørene som er best kvalifisert, miljømessige hensyn ikke blir ivaretatt» Et rettsprinsipp er ikke et entydig begrep, men det handler alltid om noe som oppfattes som overordnet og grunnleggende. Det at noe kalles et prinsipp har ikke selvstendig rettslig betydning og den rettslige betydningen avhenger av hva som er grunnlaget for å kalle noe et rettsprinsipp

bestemt begrep. En definisjon skal være så presis og utvetydig som mulig, og blir enklere å forstå jo mer konkret den er. En entydig og standardisert slik at alle aktørene innenfor sektoren forstår grunndata på samme måte. 23 Informasjonsmodel Begrepene forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) er relativt presist definert i NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk.Ut over dette brukes en rekke uttrykk og begreper for å beskrive ulike tiltak i eksisterende bygninger Fagspråk er språk som er entydig og standardisert, slik som nødutgang-symbolet her. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Entydighet betyr at det ikke skal være tvil om hva du snakker om når du bruker et bestemt begrep Det finnes heller ingen entydig definisjon, begrepene brukes på litt forskjellig måte i forskjellige bøker. På dette nettstedet vil vi imidlertid bruke begrepene utfall og hendelse slik de er definert over. Eksempel 7: Vi kaster to terninger og summerer antall øyne Livsopphold er som nevnt foran ikke et entydig begrep, og det er ikke nærmere presisert i loven hvilke utgifter som omfattes av begrepet. Loven gir heller ingen veiledning om nivået på den økonomiske hjelpen som gis, men det er forutsatt at alle skal sikres et forsvarlig livsopphold

Empowerment synes likevel å være et begrep uten entydig definisjon (10,11). På engelsk betyr verbet to empower å gi makt eller autoritet til noen, eller gjøre noen i stand til å handle (10). Det finnes muligens ikke en allmenngyldig oversettelse av begrepet til norsk Ifølge norske strategidokumenter er «hospice» ikke et entydig begrep, og derfor ønsker palliative organisasjoner og foreninger ikke lenger å bruke begrepet (6). En hyppig brukt påstand er at hospicefilosofien kan virkeliggjøres uavhengig av sted, eksempelvis at en palliativ seng i et sykehjem er likestilt med en palliativ enhet eller hospice (7)

I engelskspråklig litteratur er det heller ikke ett begrep som entydig fanger opp det norske veiledningsbegrepet. Begreper som ligner er blant annet counseling, coaching, mentorship, tutoring, supervison. Veiledning slik det brukes på norsk finnes i alle disse begrepene, men er ikke mulig å oversette direkte Transaksjon er ikke noe entydig definert begrep. Rent språklig betyr ordet en avtale hvor det overføres ytelser mellom to eller flere parter.En transaksjon i børs- og verdipapirmarkedet kan omfatte selv en enkeltstående handel av en liten aksjepost Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plande Impingement er ikke et entydig begrep, og kan skyldes bursitt og eller tendinopati/ruptur i rotatorcuffen. Impingement brukes om tilstander der abduksjon mellom 60 og 120 grader gir smerter referert til epålett-området (painful arc) Elevmedvirkning er ikke et entydig begrep. Det blir forstått og vektlagt ulikt, og ofte gitt innhold etter den enkelte lærers hode og hjerte. Spør man lærere og skoleledere: Hvordan gjør dere elevmedvirkning her?, så vil man få mange ulike svar. Noen kan være konkrete og metodiske

Entydig på engelsk

Her kan filosofiske betraktninger og definisjoner være til hjelp. Slik er det ikke med sykdomsbegrepet. Anatomene, så vel som samfunnsmedisineren, kan uproblematisk foreta sin forskning uten å ha noe klart og entydig begrep om sykdom. For det andre har vitenskapelige begreper betydning for hvordan vitenskapelig kunnskap organiseres Forklarte begrep med id-nr., gir entydig forståelse; Mappes med vokabularer og kodesystemer i UMLS (Unified Medical Language System) Sikrer kvalitet ved indeksering og gjenfinning; Nyttig verktøy for studenter, forskere, helsepersonell og pasienter; På norsk: Styrker parallellspråklighet, jf. St.meld.35 (2007-8

Hva er et begrep? - Språk - VG Nett Debat

Norsk fisk i klemme uten miljømerking. Skal norske fiskeprodukter overleve den beintøffe internasjonale konkurransen, kommer den ikke unna en eller annen form for miljømerking Begrepet traumer er ikke et entydig begrep og oppfattes over en bred skala. Slik er det med pasientene også. Alle har hver sin historie. Stort behov - Min interesse for traumebehandling har økt. Vi ser også at behovet er stort, sier sosionom Stanley Waldemar (74) Ord og begrep e-ID = elektronisk ID. For å få utført tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID, e-ID er entydig knyttet til undertegneren, b) kan identifisere undertegneren, c) er laget ved hjelp av midler som bare undertegneren har kontroll over, o Hukommelsesvansker er ikke et entydig begrep. Vanskene kan skyldes svikt i oppmerksomhetsfunksjoner eller svikt i evnen til å analysere og til-egne seg informasjon. Redusert evne til å effektivt og hensiktsmessig forholde seg til sine omgivelser (Eksekutive vansker eller reguleringsvansker

Offentlig sektor - Wikipedi

Begrep, uttrykk - Språkråde

Styringsrettens konkrete grenser. Styringsrett er ikke et helt entydig begrep. Arbeidsgiver må utøve styringsrett innenfor noen skranker. En beslutning skal være preget av saklighet, og ikke av utenforliggende hensyn eller vilkårlighet Martinsen belyser kallstanken i sykepleie, og viser at kall ikke er et entydig begrep. Målgruppen for boka er sykepleierstudenter og alle sykepleiere som er opptatt av fagets historie, kvinneforskning, etikk og faglig skjønn

Synonym til BEGREP i kryssord - Kryssordbok

Nyborgs modell for begrepsundervisning

Skal du definere et ord, et begrep eller et fenomen, skal du gi en nøyaktig beskrivelse av det slik at det ikke kan blandes sammen med noe annet. Det at skjørtet henger løst fra livet og nedover er ikke entydig sant. Skjørt har ulike snitt. Noen skjørt er trange og tettsittende andre vide. Ikke alle henger ned fra livet som noe entydig begrep, men mer som variasjoner over et tema. Åpenhet og undring REDAKSJONELT arne repål «Funn vedrørende effekt varierer». tidsskrift for kognitiv terapi s nr 1 - 2013 5 effekt Det er forsket mye på kognitiv terapi. Funn vedrørende effekt varierer Alt som er sant for et begrep høyere oppe i systemet, er også sant for relaterte begreper lavere nede i systemet. De lavere begrepene trenger imidlertid noen kjennetegn i tillegg. Når vi nedenfor kommer til definisjonene, får en ikke entydig hjelp fra terminologien Er driftsresultat et entydig begrep? - I regnskapssammenheng ja. Det er definert i aksje- og regnskapslovene. I dagligtale kan det hende man legger forskjellig betydning i begrepet. næringsliv. Annonse. Annonse. Kontakt. Adresse: Grubbegata 14 0179 Oslo. Kontakt Dagens Perspektiv For de første korsfarerne fantes det ikke et entydig begrep, men rundt 1200 ble korsfarere gjerne omtalt som cruce signatus, som betyr «korsmerket». Det viste til tøymeket korsfareren bar som et tegn på sine korstogsløfter, ifølge avhandlingen til Svenungsen

En identitetstilbyder er i denne sammenheng en virksomhet som er godkjent av NKOM til å utstede elektroniske identiteter for entydig identifikasjon av en fysisk person på et gitt sikkerhetsnivå, og som i tillegg er integrert med HelseID.. Identitetstilbydere samhandler teknisk med HelseID i prosessen med å autentisere (verifisere) identiteten til helsepersonell når de logger på eller. Helse er ikke et entydig begrep. WHO definerte i 1948 helse som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. Mange mener at dette er utopisk, men definisjonen er viktig fordi den vektlegger at helse er noe mer enn fravær av sykdom og at helse har flere dimensjoner enn bare den fysiske Styringsretten er ikke et entydig begrep. Rekkevidden kan ikke fastlegges uten å beskrive de grensene styringsretten er omgitt av. Lovgivningen, kollektive tariffavtaler og de enkeltes arbeidsavtaler setter grenser for styringsretten Term: Bokmål: Mestring Nynorsk: Meistring Forklaring: En rekke definisjoner av mestring innen helse peker på at mestring handler om at den enkelte person endrer forestillinger, følelser og atferd på en måte som gjenoppretter mening og sammenheng i livet, som bidrar til å bearbeide følelsesmessige reaksjoner, problemløsning og forbedret livssituasjon. Merknad: Mestringsbegrepet er. Yield er eiendomsbransjens mest sentrale begrep, men det er et forenklet begrep og kan derfor være misvisende. Yielden er et øyeblikksbilde av leieinntektene dividert med markedsverdien av eiendommen. Yield-begrepet kan splittes opp i: Initial yield (initiell direkteavkastning): Direkteavkastningen på kjøpstidspunktet for eiendommen

Skal vi strekke beina litt? | Elisabeths EldoradoMesteren over franske fristelser - Feature - Artikler

organisasjonskultur - Store norske leksiko

Dekk - et entydig begrep for garvede sjømenn, men også for det mindre barkede fritids-båtfolket... Hvem drømmer vel ikke om soling på dekk, - en av de mer eksklusive sommeropplevelsene? Bil-dekk har også i moderne tid fått en relasjon mot det maritime Mva-behandling eksternfinansiert aktivitet Fremstillingen er basert på Lov om merverdiavgift 19. juni 2009 nr 58 med tilhørende forskrift, hovedelementene i Finansdepartementets tolkningsuttalelser av 15. juni 2001 relatert til FoU og undervisning samt Veileder for håndtering av merverdiavgift for universitet og statlige høyskoler utarbeidet av arbeidsgruppe KD mars 2014 Er dette et entydig begrep, slik at alle hjemmeeksamener er likedane? Kan man innhente hjelp fra hvorsomhelst, samarbeide osv? C. Dagim M 2005-01-24 19:41:38 UTC. Permalink. Post by Christina Dahl Er dette et entydig begrep, slik at alle hjemmeeksamener er likedane Grunndata er ikke noe entydig begrep, men Brønnøysundregistrene omtaler det som «opplysninger om juridiske personer som registreres i Enhetsregisteret. Eksempler på grunndata kan være foretaksnavn, adresse, formål, organisasjonsform, daglig leder / adm.direktør og styre.

Forslag til begrepsbruk på rusfeltet - Helsedirektorate

Nå er ikke et selskaps verdi uten videre et entydig begrep, og det er mange syn på hvorledes man beregner en aksjes verdi. Imidlertid er det ofte slik at en del av aksjehandlerne er mindre opptatt av aksjens nåværende verdi enn de er av aksjens kursstigningspotensiale Det er ikke opplagt hva påstanden om at norsk straffelov ikke er i samsvar med internasjonale menneskerettigheter skal bety. «Menneskerettigheter» er ikke et entydig begrep. Det kan dreie seg. Her finner du kryssordhjelp for ordet Filosof. Vi hjelper deg med å finne bokstavene du mangler i kryssord Alt dette gjør at brennbar isolasjon ikke er et entydig begrep når det gjelder egenskaper ved brannpåvirkning. Egenskaper som antennelighet, varmeavgivelse, flammespredning, røykproduksjon og produksjon av giftige gasser vil avhenge av type material, og formen på isolasjonen entydig oversettelse i ordboken norsk bokmål - tysk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Høyrentekonto - Tre ting du må vite før du velger

Nærmiljø er et lite entydig begrep, det finnes ikke klare grenser verken geografisk eller sosialt. Slik begrepet brukes i denne rapporten tar det utgangspunkt i en kombinasjon av en geografisk avgrensning (2 km eller en halv times gangavstand fra bolig), og hva folk oppfatter som sitt nmrmiljø Et lite entydig begrep gir rom for forskjellige tolkninger, prioriteringer og forståelser (Stensaker & Prøitz, 2015; Wittek & Habib, 2012). Det kan være en fordel fordi dagens høyskoler og universiteter har ulike og til dels motsetningsfylte oppgaver å ivareta Hva er virkelig verdi, er det et entydig begrep og finnes det objektive metoder som er gode nok til å komme frem til et entydig resultat? Finnes det en objektiv virkelig verdi på et foretak? Hvilke metoder er i så fall best? Kanskje vel så relevant er det å stille spørsmålet; virkelig verdi for hvem? Når er virkelig verdi Høye leververdier er ikke et entydig begrep. I leveren produseres og utskilles ulike stoffer. Muligens er det leverenzymene ASAT og ALAT du sikter til.. Ansvar for egen helse er altså ikke et entydig begrep, men et begrep som en kan se på fra flere sider. Som sykepleier innen rehabiliteringsfeltet, opplever jeg at profesjonsutøvere knyttet til dette feltet, ofte har svært ulike oppfatninger av begrepet, både på det ideologiske plan og mht. det som utøves i praksis

pandemi - Store medisinske leksiko

GUF er ikke et entydig begrep, noe de ulike måtene å diagnostisere disse forstyrrelsene på reflekterer (se nedenfor). Den østerrikske barnelegen Hans Asperger, som i forrige århundre begynte å interessere seg for professorbarna, som han kalte dem, mente at disse kunne skilles fra andre barn med mental utviklingshemning Som begrep har fornorskning sin parallell i fordanskning, forsvenskning, forfinskning, osv. Om begrepet har en alminnelig negativ undertone som uttrykker motvilje hos de berørte er uvisst likestilling betyr kjønnslikestilling. For likestilling er ikke et entydig begrep slik den offentlige debatten som regel gir inntrykk av, det er i ferd med å endre seg fra bare å være knyttet til kjønnslikestilling. I noen grad har det blitt forsøkt avløst av mangfoldsbegrepet, det vil si med en vektlegging av forskjellighet ATV er ikke et entydig begrep, og kjøretøyet registreres både som moped, MC, motorredskap og traktor. Det er også ulike krav til kompetanse og bruk av sikkerhetsutstyr for de ulike kategorie ne. Nesten halvparten av dødsulykkene på veg med ATV skjer ifm. helg. Tallet p

Hvordan ivaretar vi sikkerheten? - Barne- ogOffentlig sektor – Wikipedia

Ord og uttrykk - NS

Imidlertid er ikke bruttolønn noe entydig begrep. Det kan for eksempel argumenteres for at trygdepremier og eventuelle skatter som er knyttet direkte til lønn, men som betales av arbeidsgiver, bør inkluderes i bruttolønnsbegrepet entydig begrep om én type bo og tjeneste tilbud. I Lindesnes tilbyr man for eksempel eldre med stort pleiebehov et omsorgsboligtilbud istedenfor langtidsplasser i sykehjem, personer med demens får et tilbud i institusjon. I Stjørdal tilbys personer med demens et til rette-lagt tilbud i omsorgsboligtilbud. I flere av boliganleggene gis e Som mange andre begrep, har heller ikke «nasjon» en enkel og entydig definisjon. I noen sammenhenger vil begrepet bli brukt synonymt med stater. I andre, vil nasjon kunne bli forstått som vi, «et folk», statsborgere eller etniske grupper. Det vil kunne være tre tilnærminger til nasjonbegrepet, som jeg her vil gå nærmere inn på

belastningssykdommer - Store medisinske leksiko

2.1 Begrep og utvikling. Globalisering er blitt et populært begrep det siste tiåret, men vi mangler fortsatt en entydig og samlende definisjon av begrepet Pris: 285,-. heftet, 2007. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Øyet og kallet av Kari Martinsen (ISBN 9788276742169) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri «Populisme er et politisk begrep, Og forskningen har vært temmelig entydig når det gjelder negative konsekvenser av en ny kontornorm i universitets- og høgskolesektoren

Valg av tredemølle - Sportsmaster

Demokrati er ikke et entydig begrep, og det er ulike oppfatninger om hvordan begrepet skal tolkes, og om hvordan en demokratisk styreform skal realiseres. Et forhold som anses som positivt for demokratiet ut fra ett perspektiv, kan framstå som negativ ut fra et annet. Flere spørsmål om hovedideer og prinsipper ved demokratiet inngår Et nytt maktbegrep Begrepsmakt er en ofte oversett type makt. Begrepet 'Norge' har for eksempel en så overveldende makt at mennesker vil være villige til å dø for det i gitte situasjoner

Barnehageforum - Den kreative barnehage

I forskningslitteraturen er det vanskelig å finne et entydig begrep som kan forklare ledelse. Jan Ketil Arnulf (2020, s. 7) understreker noe av problemet slik:. Omsorgsbolig er ikke et entydig begrep, men omtales gjerne som boliger som er særlig tilrettelagt personer med funksjonsnedsettelser, og der det ytes helse- og omsorgstjenester hele eller deler av døgnet. I Rana kommune tildeles omsorgsboliger av hhv. omsorgskontoret, miljøterapeutisk avdeling og avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Diskuter påstanden «utvikling er intet entydig begrep». Diskuter påstanden: «Utvikling handler om mye mer enn fattigdomsreduksjon». Hvilke faktorer peker han på som kan være «farligere enn fattigdom» som årsak til borgerkrig. Gjør greie for faktorer der bistand til en stat kan bidra til å skjerpe konfliktnivået i staten

Kjønnslemlestelse | Ung

Entydig forståelse og bruk av begrep er nødvendig for å få gode og sammenlignbare data både innen den enkelte institusjon og i fylkeskommunal og nasjonal statistikk. Definisjonskatalogen vil også kunne bidra til entydig bruk av begrepene innen pasientadministrative dataprogram som utformes for psykisk helsevern Ja, jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg har spurt om dette og sagt at jeg ikke synes det er faglig forsvarlig og at jeg ikke føler meg trygg. Men det er ingen støtte å få. Får bare beskjed om at jeg helt sikkert klarer det. Jeg er skikkelig nervøs, men heldigvis skal jeg snart slutte i den jobben.. Entydig nummer for identifikasjon av en pasient i et pasientregister. Dette skal være det samme for alle pasientens tjenesteepisoder og omsorgsperioder i samme pasientregister. Det kan være pasientens fødselsnummer (11 siffer) eller et nummer som tildeles ved første kontakt ved institusjonen Surfôrkvalitet - et flertydig begrep 01.04.2006 (Oppdatert: 03.02.2017) * Mørk farge kan også oppstå i surfôr som har et høyt innslag av kløver, og er derfor ikke entydig et tegn på dårlig kvalitet. Når vi snakker om surfôrkvalitet er det imidlertid lett å bli litt forvirret av begrepene Jernmangel er et vanlig problem i hele verden, særlig hos barn og kvinner i fertil alder (1). Men jernmangel er ikke et entydig begrep. Vi taler gjerne om tomme jernlagre når det er mangel på jern i..

 • Sætre kjeks produkter.
 • Veganska biffar rödbetor.
 • Japan reisetips.
 • Gasskjøleskap med fryser.
 • Mercedes glc coupe hybrid pris.
 • Stromboli sehenswürdigkeiten.
 • Beste quiz app norsk.
 • Fahrrad stemper öffnungszeiten.
 • Grensejeger opptak.
 • Starkey nettbutikk.
 • Temple grandin 2010.
 • Valentine michael manson charles manson jr.
 • Ps4 headset bluetooth.
 • Pestdoktor hut.
 • Panorama norsk.
 • Druck und ziehen im unterleib nicht schwanger.
 • Good quality earphones.
 • Yoga solhilsen.
 • Racersykkel med skivebrems.
 • Gyldendal undervisning abc.
 • Tor og midgardsormen.
 • Gravidmage uke 27.
 • Bugaboo fox mål.
 • Nummerserier mobiltelefon.
 • Hva er beredskapsvakt.
 • The elder scrolls 6 release.
 • Oppbevare epler.
 • Når er vinen ferdig gjæret.
 • Vietnam bilder hanoi.
 • Loen norge.
 • Jærhagen utbygging.
 • Anmachsprüche tinder.
 • Englische grossstadt 9 buchstaben.
 • Letgo erfaringer.
 • Norges sildesalgslag.
 • Meat pie osrs.
 • New orleans song.
 • Zespoły weselne podhale.
 • 1&1.de kundenshop.
 • Kostenlos parken in engelhartszell.
 • New horizons mars.