Home

Passiv nynorsk

Passiv i nynorsk nynorsksid

 1. Passiv kan lagast på to måtar i nynorsk. For det fyrste kan me laga passiv med verbet bli (eller verta) saman med perfektum partisipp av hovudverbet: «Brevet blir sendt.» For det andre kan me laga passiv med eit hjelpeverb (skal, kan, må, bør) saman med hovudverbet + endinga -ast: «Brevet skal sendast.» På bokmål ka
 2. I nynorsk kan du også bruke hjelpeverbet å verte i staden for å bli når du lagar passiv form: Trappa vert vaska kvar veke. Men om å verte kjennest framandt i ditt eige talemål, hald deg til å bli. Passiv med -s(t)-form Bokmål: I staden for Trappa blir vaska / vasket hver uke, kan vi på bokmål også bruke s-passiv og skrive
 3. Passiv kan uttrykkes ved hjelp av verbets s-form (skrives) eller med omskrivning (blir skrevet). Det kan være en viss betydningsforskjell mellom de to passivformene. Passiv med s-form skal angivelig betegne det generelle, uavsluttete, mens omskrevet passiv brukes om en avsluttet, enkelt handling
 4. passiv på nynorsk. Vi har én oversettelse av passiv i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Sjølv om nynorsk og bokmål har mange fellesstrekk, er både setningsbygnaden og ordtilfanget forskjellig. Nynorsk har ein meir munnleg, verbal og aktiv stil enn bokmål, og dersom du skal setja om ein tekst frå bokmål til nynorsk, blir ikkje teksten automatisk god ved at du set om ord for ord Sjølv om passiv i nynorsk er fullt mogleg, som vist ovanfor, bør du tenkje på at uttrykksmåten ofte vil bli like god eller betre om du nyttar aktiv og dermed klargjer kven som handlar: Vi vil behandle alle søknader konfidensielt. Vi vil ta kontakt først etter nærare avtale Passiv. Aktiv (betre nynorsk) Dette kan seiast på fleire måtar. Tilværet blir skildra som meiningslaust av modernistane. Ein kan seie dette på fleire måtar. Modernistane skildrar tilværet som meiningslaust. Dersom du likevel vil bruke passiv, bør du velje bli-passiv: Skarre-r er ein lyd som blir uttala langt bak i halsen

Norsk - Passiv form av verbet - NDL

 1. PASSIV Vi kan bruke passiv når det ikke er interessant hvem som gjør noe, eller når vi ikke vet hvem som gjør noe. Noen vasker bilen. → Bilen blir vasket. Vi kan lage passiv på to måter: Bli + perfektum partisipp Vi lager passiv i alle former med bli + perfektum partisipp. Perfektum partisipp er presens perfektum uten har Han leser avisa
 2. : nynorsk språk og litteratur nynorsk språk og litteratur / nynorsk rettskriving nynorsk rettskriving / nynorsk salmebok nynorsk salmebok // som bruker nynorsk (I,1) nynorske parallellklasser nynorske parallellklasse
 3. Lær klarspråk av de nordiske naboene våre. Bli med på Klarspråk 2020 i Stockholm 19.-20. november (fysisk og digitalt)
 4. Passiv er i grammatikken en form av verbet som uttrykker en handling slik at det logiske objektet blir grammatisk subjekt i setningen, mens det logiske subjektet enten ikke er med eller blir uttrykt ved et preposisjonsuttrykk. Eksempler på setninger med verbet i passiv er «Saken ble nevnt av ordføreren» og «Suppen serveres kald». På norsk skiller man mellom s-passiv, for eksempel kalles.
 5. Passiv er en liten greie mange bokmålsskribenter er glade i. Dette er den verbformen som slutter på -es, som i setningen «fristen settes til midnatt». Dette er ikke regnet som god nynorsk. I stedet skriver man gjerne «blir» eller «vert» foran verbet i perfektum partisipp
 6. Nokre svært vanlege verb i nynorsk har endinga -st i alle former. Dette er verb som har aktiv tyding, og dei må ikkje forvekslast med passivformene av verba ( Søknaden må sendast ). Medan st-passiv hovudsakleg blir brukt i infinitiv og presens, kan mange aktive st-verb brukast i preteritum, og nokre også i perfektum
 7. Finn synonymer til passiv og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett

Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Inkjekjønn Verb Svake verb a-verb e-verb j-verb Kortverb Uregelrette svake verb Sterke verb Parverb Å bli og å verte Aktiv og passiv st-verb Kortversjon av verbbøyinga Adjektiv Samsvarsbøying av adjektiv Gradbøying Samsvarsbøying Pronomen og determinativ Personlege pronomen Eigedomsord Andre. 4. Nynorsk målføring 4.1. Nynorsk stil på 1-2-3 4.2. Passiv 4.3. Genitivs-s 4.4. Substantivsykja − rota til alt vondt 4.5. Fyllord og «i forhold til» 5. Nyttig lesnad og gode hjelpemiddel Tillegg: Samsvarsbøying passiv (bokmål/riksmål/nynorsk) som ikke foretar seg noe aktivt, er uvirksom, ikke handler, men likevel er tilstede; Grammatikk . Samsvarsbøying (regelrett) Ubestemt Bestemt Entall Flertall Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn passiv: passiv: passivt: passive: passive (bokmål/riksmål/nynorsk Passiv kan lagast på to måtar i nynorsk. For det fyrste kan me laga passiv med verbet bli (eller verta) saman med perfektum partisipp av hovudverbet: «Brevet blir sendt.» For det andre kan me laga passiv med eit hjelpeverb (skal, Les meir

passiv på bokmål. Vi har én oversettelse av passiv i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Passiv i moderne norsk - Språkråde

 1. Synonymer for passiv på nynorsk Leter du etter synonymer til passiv? Vi har 50 synonymer for ordet passiv på nynorsk
 2. Aktiv og passiv uttrykksmåte i nynorsk. Vis læringssti. Du er nå inne i en læringssti. Introduksjon. Læringsmål. Når du har jobba med denne stien, kan du. forklare når det passar best å bruke aktiv respektive passiv uttrykksmåte; forklare korleis vi kan.
 3. Definisjon av passiv i Online Dictionary. Betydningen av passiv. Norsk oversettelse av passiv. Oversettelser av passiv. passiv synonymer, passiv antonymer. Informasjon om passiv i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adjektiv 1. som ikke deltar el. griper inn, mots. aktiv være passivt medlem være passiv tilskuer til vold passiv røyking - puste inn røyk fra andre som..
 4. Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i nynorsken
 5. gi på nynorsk. Vi har seks oversettelser av gi i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

passiv på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Nynorsk: hovudkarakteren blir ikkje presentert før i tredje kapittel. Bokmål: Det sies at nynorsk er et språk for bønder. Nynorsk: Det vert sagt at nynorsk er eit språk for bønder. Jamvel om passiv er tillate, bør vi helst nytta lite av det. Tekster med mykje passiv er tyngre å lesa enn tekster med aktive former Passiv er eit grammatisk trekk i kategorien diatese.Det er ei form av verbet som typisk tillèt tilordning av den semantiske rolla patiens til subjektet i setninga.. Denne språkartikkelen er ei spire.Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom Aktiv og passiv uttrykksmåte i nynorsk. Vis læringssti. Du er nå inne i en læringssti. Forelesning og presentasjon. Aktiv og passiv uttrykksmåte. Amendor AS (CC BY-NC-SA) Sist oppdatert 03/05/2017 Bruk innhold. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette. Nedst i opplegget kan du finne nyttige omgrep og lese meir om nominalisering og passiv form. Grunnlova for Noreg vart vedteken på Eidsvoll 17. mai 1814. 27. mai 2014 vedtok Stortinget Grunnlova i to versjonar på moderne norsk: bokmål og nynorsk. På sida til Lovdata finn du heile nynorsk- og bokmålsutgåvene av Grunnlova

Nynorsk Begge Bokmål Avansert søk. Nynorskordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: motsett passiv (II,1) verb med aktiv tyding verb med aktiv tyding: verb med aktiv tyding verb med aktiv tyding. 2 i grammatikk, om verb: som uttrykkjer ei handling, ein tilstand som subjektet gjer eller er opphav til; motsett passiv (II,1 St-passiv vert på nynorsk brukt berre i infinitiv. Det vil seia, meir nøyaktig, det er berre i infinitiv at st-passiv er produktiv. Der er vokalen alltid a (jamvel i mange e-målsområde, t.d. Sunnmøre og delar av Austlandet, der det vil heita «å kaste» men «å kastas(s)»). Det er mogeleg det finst nokre få unntak (som då sjølvsagt ikkj Hvis det ikke er noen spesiell grunn til å velge passiv uttrykksmåte, bør du velge aktiv når du skriver nynorsk. Du kan du skrive om til aktiv ved å sette inn et subjekt først i setningen. Hvis subjektet er ukjent, kan du i mange tilfeller bruke vi, du, de, dei, folk eller ein. (Ein skal ikkje analysere heile romanen Nynorsk Begge Bokmål Avansert søk. Nynorskordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: sitja sitje sitta sitte. sitje verb. I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet sitje; el. sitte verb. vere passiv sitje med armane i kross òg:. Inkjekjønnsord skal alltid bøyast regelrett i nynorsk, det vil seia inga ending i ubestemt fleirtal, -a i bestemt fleirtal: eit eple - eplet - fleire eple - alle epla Det gjeld òg lånord: eit forum - forumet - fleire forum - alle foruma Med den nye rettskrivinga er det altså slutt på alle greske o

Nynorskhjelp - Språkråde

Passiv S-verb Partisipp Pronomen [Pronouns] Personlige pronomener Det - den Refleksive pronomener Refleksive verb Revidert! Possessive pronomener Sin Revidert! Noen eller noe? Man Adjektiv [Adjectives] Adjektivets former Komparasjon Adverb Adjektiv som substantiv Preposisjoner [Prepositions] I, på, til, hos Tidsuttrykk Of på norsk 94. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: sitte. sitte verb. I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet sitte (norrønt sitja) 1 hvile bakdelen med overkroppen mer eller mindre oppreist. vere passiv sitje med armane i kross òg:. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her Passiv. Passivforma bruker vi når vi ikkje kan eller vil nemne subjektet i setninga. Les meir om passiv i boka Å lykkast med nynorsk som sidemål

Nynorsk var aldri ment for å skrive slike ting som en oversettelse av.i de nevnt over. Skal du skrive slikt, så skriv bokmål. På nynorsk skal man ikke drive med passiv (dei nemnt..). Det blir ny-norskere med: dei som eg har rekna op I minigrammatikken har vi samla dei viktigaste reglane du må kunne for å bli ein meister i nynorsk. Lukke til! Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga

Blog. July 16, 2020. Remote trainings: 3 tips to train your teams and clients online; July 14, 2020. Teaching online art classes: How one teacher used Prezi Video in her clas Upersonlig passiv tilsvarer aktivsetninger med man som subjekt: Man vedtok å bevilge 30 000 kroner. Det ble vedtatt å bevilge 30 000 kroner.. Passivformer og andre former på -s. Som praktisk regel kan sies at passiv med bli uttrykker den avsluttede handling, mens s-formen uttrykker den uavsluttede. S-formen brukes ofte etter modale hjelpeverb Nynorsk - drilloppgaver. Verb. Nynorsk - minigrammatikk; 1. Verb som endar på -st; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 6. Verb: Bøy desse st-verba; 7 Aktiv og passiv uttrykksmåte i nynorsk. Åsa Abusland. 21.08.18. 1 time 15 minutter. Introduksjon. Kva kan du frå før? E-forelesing. Konkurranse: aktiv og passiv uttrykksmåte. Interaktive øvingar. Frå passiv til aktiv. St-verb. Oppsummeringsoppgåve. Aktiv og passiv uttrykksmåte i nynorsk Nynorsk (translates to New Norwegian) is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål.Nynorsk was established in 1929 as the state-sanctioned fusion of Ivar Aasen's standard Norwegian language (Norwegian: Landsmål) with the Dano-Norwegian written language ().Nynorsk is a variation which is closer to Landsmål, whereas Bokmål is closer to Riksmål

Minigrammatikk - Språkråde

Aktiv og passiv uttrykksmåte i nynorsk. Åsa Abusland. 21.08.1 Dei passive formene finn du på https://ordbok.uib.no/ om du klikkar deg inn på bøyinga av verbet og ser under perfektum partisipp. Å vaska er ganske grei, mens t.d. Å skyta er litt meir ulik det ein er vandt til frå bokmål. Med dei modale hjelpeverba kan, skal, bør, vil og må blir bøyinga t.d. «bordet bør vaskast». Merk at den forma, ulikt bokmål, berre kan nyttast etter modale. Aktiv - passiv. Passiv er ein naturleg del av språket, og vi bruker denne forma mellom anna når vi ikkje vil eller kan nemne subjektet: Han vart drepen i krigen. I dag blir store delar av regnskogane på jorda utrydda. Men dersom det ikkje er nokon spesiell grunn til å bruke passiv, bør vi velje aktiv i både bokmål og nynorsk

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Verb er en ordklasse som defineres ut fra morfologiske og syntaktiske egenskaper. Ettersom forskjellige språk har litt forskjellige morfo-syntaktiske kategorier, vil definisjonen av verb variere fra språk til språk. På norsk kan vi definere verb som de ordene som kan bøyes i tider som presens, preteritum og infinitiv. Tre eksempler er gitt nedenfor Øvinger: e-verb og a-verb i nynorsk. A-verb. Bøying av a-verb er lett: Verbendinga har vokalen a i både presens, preteritum og presens perfektum: å bade - eg badar - eg bada - eg har bada.. Korleis veit du om eit verb er eit a-verb

Verb er en ordklasse som bøyes på ulike måter i forskjellige språk.Det er vanlig at verbene bøyes i: person og tall; tid; modus; aktiv/passiv; aspekt; På norsk bøyer man verb i tid, modus og aktiv/passiv. På bokmål bøyes verb slik:. finitte former: presens (leser), preteritum (leste), presens perfektum (har lest), preteritum perfektum (hadde lest), presens futurum (skal lese. være på nynorsk. Vi har tre oversettelser av være i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå. Norsk som andrespråk Voksne NorskPluss NYNORSK Spor og B - Media NorskPluss NYNORSK - Norsk som andrespråk - Voksne - Oppgave - Norskopplæring - Passiv med bli / verte Logg in Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege. Forklaringar med arbeidsoppgåver. 2. utgåve 2012, oppdatert etter rettskrivingsendringa i 2012. Laga av Birgitte Fondevik og Hilde Osdal, Høgskulen i Volda, med stønad frå Nynorsksenteret. Informasjon til brukarane. Del 1: ordklasser

Kontakt påbygg: Dobbel bestemming, aktiv og passiv

 1. Passiv (elektrisk) komponent, komponent som ikkje tilfører energi til krinsen den er ein del av. . Døme på slike komponentar er: Motstand (omformar elektrisk energi til termisk energi); Kondensator (lagrar energi i eit elektrisk felt); Spole (lagrar energi i eit magnetisk felt); Transformator (endrar impedansen); Ledningar og kabel; Diodar (passive røyr, eller halvleiarkomponentar
 2. Norsk som andrespråk Voksne NorskPluss NYNORSK Spor og B - Media NorskPluss NYNORSK - Norsk som andrespråk - Voksne - Oppgave - Norskopplæring - st- passiv Logg in
 3. Norsk som andrespråk Voksne NorskPluss NYNORSK Spor og B - Media NorskPluss NYNORSK - Norsk som andrespråk - Voksne - Oppgave - Norskopplæring - Passiv med det som subjekt Logg in
 4. Passiv verbform: den som vert utsett for handlinga (patiens), vert gjort om frå objekt til subjekt i setninga. Den handlande (agens) vert skubba ut til slutten av setninga eller vert heilt borte. Døme: Bilen vart parkert eller Bilen vart parkert av Janne
 5. Sjekk passivum oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på passivum oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Norsk: ·overføre kontroll eller eigedomsrett frå seg sjølv til andre [...] blott du, lille bekk, meg gir i hånden kun en dråpe. - «Bekken går i engen», Henrik Wergeland han gav alt han eide til de fattige· trekke seg, svikte, dempe seg eg har gitt meg vinden gav seg· starte med noko vi gav oss i gang føre fram, prestere jeg gir tre. Bevegelighet er evnen til bevegelsesutslag i ledd og kjeder av ledd. For folk flest har bevegeligheten betydning for hvor godt man får til de mange bevegelsene som man gjør i løpet av en dag. Vi skiller mellom aktiv og passiv bevegelighet. Aktiv bevegelighet er det leddutslaget du klarer å oppnå ved å ta i bruk de musklene som må trekke seg sammen for å skape leddutslaget

Sjekk Passi oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på Passi oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk søke (bokmål/riksmål/nynorsk) leite etter. Vi søkte etter de druknede. Vende seg mot eller dra til noko Skipet deres bør 'søke havn. Gloppen bør søkje mot Sunnfjord. Skriftleg be om noko. Ein kan ikkje berre søkja støtte og gje ut bøker. gjø vedvarande. Andre former . søkje, søkja (nynorsk) Synonymer . lete. Grammatik passiv oversættelse i ordbogen dansk - nynorsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Sjekk passivisere oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på passivisere oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Bokmålsordboka Nynorskordbok

nemne (nynorsk) Gje namn, kalle. seie namnet på, rekne, gje opp. Eg vil ikkje nemne namn/Han nemde ikkje eit ord om det. snakke om, omtale, kome inn på. Eg skal nemne saka for henne/Saka er ikkje nemt i boka. Andre former . nevne (bokmål/riksmål) Etymolog passim oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Setningsbygningen er veldig lik, bortsett fra at norsk-dansk har en mer passiv uttrykksform. Der man på norsk-dansk kan si: Jeg satt igjen i total overraskelse er det på nynorsk bedre å si: Eg kvapp voldsomt. Om du skjønner forskjellen Nynorsk: henga saman over tid Bokmål: være basert på/være preget av kontinuitet og forutsigbarhet. Norsk: ranaren drap han Engelsk: he was killed by the robber. Nynorsk likar verb, bokmål likar substantiv. Norsk likar aktiv, engelsk likar passiv. Jarda

Klarspråk - Klarsprå

Nynorsk Bokmål Før 1885 hadde norsk bare én offisiell målform, og dette skriftspråket var i alt det vesentlige identisk med dansk. Språket gikk under forskjellige navn, men ble på 1800-tallet stort sett bare kalt norsk. Gjennom Ivar Aasens arbeid med å skape språket landsmål ble det etablert en situasjon med to skriftlige målformer. I 1885 fattet Stortinget et vedtak der det bad. Nynorsk for dumskallar_Layout 1 01.07.13 08.58 Side 9. Før du les vidare: myteknusing. Alle veit noko om nynorsk. Nokre veit mindre enn andre, men svært få kan seia at dei ikkje veit noko som. Blue/Yellow. Sist oppdatert: 26.09.2006 © Cappelen Damm A Initializing....

Aktiv og passiv språkkompetanse. Det går dermed an å vere tospråkleg på fleire måtar, men også i ulik grad. Mine syriske naboar forstår kva eg seier på norsk, men svarer meg på Nynorsk som skolefag: Sidemålsdidaktikk. Framlegging under Ny Giv!­­-samlingane 2013 Nynorsk grammatikk med forklaring av 2012-rettskrivinga. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i.

NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring Ordtilfanget på bokmål og nynorsk er i stor grad det same, sjølv om ein del ord blir skrivne og bøygde ulikt i dei to målformene. Det er òg ein del bokmålsord du ikkje kan bruke på nynorsk. «An-be-het-else»-ord. Forstavingane an-, som i anklage, og be-, som i begravelse, er forstavingar vi har fått inn i bokmålet frå tysk

passiv - grammatikk - Store norske leksiko

Ti tips til bedre nynorsk - Pennalet

Bokmål and nynorsk are written variations of Norwegian. When speaking, most Norwegians use a local dialect which is more or less the same as one of the two written language forms. Although there is a certain trend towards the standardisation of the spoken language in the Oslo region (standard Østnorsk), it is extremely common to hear for example, university professors give a lecture in. Nynorsk regler: 1-Det heiter:eg synest 2-Bokmål:man sier-Nynorsk:ein seier 3-Etter kan-skal-vil-må-bør,har nynorsk:AST i passiv--> Det kan tolkast slik 4-På nynorsk er verb eller adjektiv bedre enn substantiv,eks: (bokmål) det fins mulighet-(substantiv Nynorsk (translates to New Norwegian) is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål.Nynorsk was established in 1929 as one of two state-sanctioned fusions of Ivar Aasen's standard Norwegian language (Norwegian: Landsmål) with the Dano-Norwegian written language (), the other such fusion being called Bokmål Pronomen er en ordklasse med ord som står i stedet for andre ord. Et pronomen står vanligvis i stedet for et substantiv, eller det viser til noe eller noen i den situasjonen de brukes i. Eksempel: I setningen «Han sa det» er han og det pronomen. Han viser til den personen det snakkes om, for eksempel Helge, mens det viser til det Helge sa, for eksempel at vinteren er kommet Nynorsk - teori Nynorsk grammatikk (Vg3-boka s. 60-67) Nynorsk grammatikk med forklaring av 2012-rettskrivinga; Nynorsk - test deg sjølv Verb. 1. Verb som endar på -st; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5

Etterlyser nynorsktiltak i ny læreplan

Passiv: Når vi skriver om til passiv, skjer dette: Det tidligere aktive subjektet, som både var grammatisk og logisk subjekt, blir ledd i et preposisjonsuttrykk med preposisjonen av. Det direkte objektet i aktiv blir gjort til subjekt i passiv. Samtidig med at subjekt og direkte objekt bytter roller, får verbet passiv form med hjelpeverbet bli Når man bor i Norge, hører man ofte nynorsk i media. Derfor er det lurt for fremmedspråklige å forstå litt nynorsk. Kunnskap om nynorsk gjør det også enklere å forstå dialekter, ettersom nynorsk er basert på dialektene. Her er noen viktige ord fra nynorsk Aktiv og passiv. Oppgåver. Frå passiv til akti Nordiske språk, nordgermanske språk, er språk som snakkes i de nordiske landene, og som hører til den germanske grenen av de indoeuropeiske språkene. Rundt 20 millioner snakker nordiske språk (2019). Nordiske språk deles ofte inn i to språkhistoriske grupper: østnordisk, som omfatter dansk og svensk (med finlandssvensk), av og til også bokmål vestnordisk, som omfatter norsk (nynorsk. Passiv (grammatik) oversættelse i ordbogen dansk - nynorsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Ansatt

Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk [MÅ GJØRES MED TERM FØRST!] Nynorsk grammatikk med bl.a. substantiv, adjektiv, verb og pronomen. Basert på en PowerPoint av en norsklærer på VG1

Stipend

Verb som endar på -s

Nynorsk som sidemål Thinkstock Dei fleste ord er felles for nynorsk og bokmål, men det kan vere nokre skilnader i bøying og skrivemåte. For å meistre grammatikk og rettskriving kan du få god hjelp om du brukar ei ordbok, men det mest elementære må du likevel kunne Rettigheter. Sist oppdatert: 10.10.2012 © Cappelen Damm A Nynorsk - minigrammatikk . Nynorsk - minigrammatikk ; Nynorsk - drilloppgaver . Verb. 1. Verb som endar på -st ; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk ; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 6. Elektriske komponenter er betegnelsen på de grunnleggende bestanddelene i en elektrisk krets. Disse inngår i en mengde apparater, verktøy og maskiner i alle bransjer, for industri og hjemmeelektronikk. En komponent fremstår som en enhet, denne kan på sin side også være sammensatt av komponenter Lockout er hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening iverksetter for å fremtvinge en løsning av en tvist mellom en fagforening på den ene siden og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening på den andre siden. Lockout er definert i arbeidstvistloven § 1.I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel i tariffrettslige interessetvister, det vil si.

NatoSpråkbrukaren: Et norsk språkuniversKarensdagByregjeringSkilt og oppslag på norsk | Side 4Med andre ord

Passivering er naturlige eller fremkalte reaksjoner som gjør metallflater motstandsdyktige mot korrosjon eller annen form for kjemisk angrep. Hos mange metaller og legeringer foregår passivering spontant i luft ved dannelse av et tynt, beskyttende oksidlag, for eksempel hos stål, aluminium og krom. I andre tilfeller skjer passivering under dannelse av karbonater Substantivbøyinga. Substantiv er namn på ting og fenomen. Framfor dei substantiva vi kallar fellesnamn, kan vi setje orda ein, ei eller eit: ein roman, ei novelle, eit dikt.. Substantiva er anten hankjønn, hokjønn eller inkjekjønn, og desse blir bøygde ulikt.For å få rett bøying må du altså vite både kva slags kjønn substantivet har, og korleis ein bøyer substantiv av ulike kjønn Nynorsk har òg større vokalrikdom og fleire ulike endingar på orda enn bokmålet. Vokalrikdomen gjer blant anna at nynorsk har fleire vokalskifte i bøyinga av dei sterke verba. På nynorsk bøyer ein til dømes verba å lese og å skrive slik i dei ulike tidene: å skr i ve - skr i v - skr ei v har skr i ve , å l e se - l e s - l a s - har l e se Artikulasjonsstaden til ei språklyd er den staden i munnen, svelget eller strupehovudet der vi finn det sterkaste innsnevringa når denne lyden blir uttala. Det finst språklydar med berre éin artikulasjonsstad, andre med dobbel artikulasjonsstad og atter andre med ein primær artikulasjonsstad og ein sekundær artikulasjonsstad.Artikulasjonsstadene i munnen blir definerte ved å nemne ein. passivere oversættelse i ordbogen dansk - nynorsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog A passive voice construction is a grammatical voice construction that is found in many languages. In a clause with passive voice, the grammatical subject expresses the theme or patient of the main verb - that is, the person or thing that undergoes the action or has its state changed. This contrasts with active voice, in which the subject has the agent role

 • Tre retters meny forslag.
 • Breitling superocean heritage.
 • Barberblad i kassett.
 • Isolation of japan.
 • ダイエットメニュー.
 • Japanese forces ww2.
 • Avslutte avtalegiro.
 • Anne boleyn ghost.
 • Lumbal spinal stenose.
 • Kawasaki er6n technische daten.
 • Thailand hua hin.
 • Mf tresfjord.
 • Groupon aanvragen.
 • Turbo til bmw.
 • Bukse i konfirmasjon.
 • Norge ishockey ol 2018.
 • Leipzig fernsehen mediathek.
 • Fotos vom iphone auf sd karte exportieren.
 • Eagle foldesag.
 • Restaurant berlin.
 • Faded tłumaczenie.
 • Parliamentarism in norway.
 • Monocytter blodprøve.
 • Australian shepherd braun.
 • Die welt abo ipad studenten.
 • Dekk til moped.
 • Violetta sesong 1 netflix.
 • Close wordpress site.
 • Håkjerring angrep.
 • Immobilien lauingen mieten.
 • Pisket krem kryssord.
 • Norgesgruppen flyt app.
 • Borger i tyskland.
 • Kartbahn hamburg preise.
 • Mva fradrag varebil.
 • Arnfinn baksletten skuespiller.
 • Antall byer i nordland.
 • Listing latex.
 • Halvauto rifle.
 • Raumplanung tu braunschweig.
 • Tanzmäuse papenburg.