Home

Beite og gjerdeloven

Gjerdeloven •Gjelder gjerde i eiendomsgrenser •Gjelder også beiterettsgrenser •Lovbestemmelsen kan fravikes ved avtale •En generell lov som gjelder alle eiendommer . Jordskifteretten 22 Gjerdeloven Avtalefrihet Sagt om beite og gjerdelovgivingen Årlig beiter over 2,2 millioner sauer, geiter, storfe og hester i utmarka (2010). Siden beiting i så utstrakt grad foregår i utmark, vil lovverket som angår utmarka også være relevant for beitebrukeren. Dette innebærer at beitebruk i større eller mindre grad berøres av over 30 lover Les meir om gjerdeloven på lovdata. Beiting i utmark. Som grunneigar har ein rett til å nytte beite i utmark der ein er eigar eller har beiterett. Særleg i låglandet kan det vere vanskar knytt til dette, då det ofte er manglande gjerdehald mellom utmarka og innmarka hos andre grunneigarar Landbruks- og matdepartementet kan videre forby beiting hele eller deler av året på et eller flere bestemte områder og med noen eller alle slags husdyr.Beite kan imidlertid aldri forbys i bygde- eller statsallmenninger. Den som rammes av et slikt forbud kan kreve å få retten sin avløst etter jordskifteloven Jf. tidlegare lover 16 mai 1860 nr. 2 kap. 2-4, 22 mai 1869, 12 feb 1932 § 15. - Jf. lov 29 nov 1968 §§ 14 og 15

Jf. tidlegare lov 16 mai 1860 nr. 2 første kap. Jf. lover 21 juni 1963 nr. 23 kap. V, 15 juni 2007 nr. 40 § 24, pbl. § 20-1 og § 28-4 Gjerdeplikt er den plikten som påhviler en grunneier til alene eller sammen med naboen å bekoste og vedlikeholde gjerde rundt sin eiendom. Gjerdeplikt reguleres av gjerdeloven (grannegjerdeloven). Gjerdeplikten henger sammen med vokteplikten for husdyr på beite. Formålet med gjerdeplikten er at beitedyr ikke skal gjøre skade på dyrket mark

Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Loven er fra 1961, og på flere praktiske områder er i dag andre lover mer sentrale i gjerdespørsmål. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i sammenheng. En praktisk viktig lov på dette området er plan- og bygningsloven. Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1,5 meter er unntatt fra melding- og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Forutsetningen er at det dreier seg om enkle plankegjerder, flettverksgjerde, smijernsrekkverk og andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon av treverk, netting, smijern eller liknende Gjerdeloven • Gjelder gjerde i eiendomsgrenser • Ulike interesser (beite, jakt, fiske og skogbruk) • Bestemmelser om felles beitebruk • 13 km sperregjerde • Kostnader og ansvar for framtidig vedlikehold fordelt • Maks 700 storfeenheter • Beiteavgif

Et eksempel på en slik situasjon kan være at den ene naboen har dyr på beite, mens den andre dyrker grønnsaker og blomster og gjerde er nødvendig for å hindre at dyrene spiser opp det som dyrkes. Når det er plikt til gjerdehold, er hovedregelen at hver av naboene bærer halvparten av kostnadene Gjerdeloven (1961) Regulerer forholdet mellom eiendommer og i forhold til beiterettigheter Stor grad av avtalefrihet Hevd, lokal sedvane og alders tids bruk går foran loven Slått fast i rettspraksis, blant annet RG 1972 s. 8 og RG 1972 s. 715) Anvendes i praksis kun ved uenighet om gjerdeholdet For Høyesterett var det sentrale spørsmålet om reglene i gjerdeloven §§ 6 og 7 om rett og plikt til gjerdehold var satt til side ved en lokal sedvane om rett til beite som lagmannsrettens dom fra 1995 bygde på GJERDELOVEN. Det finnes en egen lov om gjerder, den såkalte Lov om grannegjerde. Der finner du regler om oppsetting, endring og vedlikehold av gjerder - både fellesgjerder som står i en tomtegrense, og gjerder som står på egen tomt. Før du setter i gang med et gjerde - prosjekt, kan det være en god idé å studere hva loven sier • Du har dyrket i sameie og tatt en «stor porsjon» av din ideelle andel • Du har dyrket egen grunn i et område der du og naboene har «gjensidig beiterett» hos hverandre og tatt en «stor porsjon» av din egen grunn • Du har almenningsrett, men har opphørt å være aktiv drive

 1. anket til lagmannsrett og deretter til Høyesterett. Både lagmannsretten og Høyesterett avviste anken. Avgjørelsen fra jordskifteretten ble således stående. Høyesterett uttalte: Når det gjelder selve gjerdet, er partene enige . De er også enige med lagmannsretten i at gjerdeloven § 7 må tolkes utvidende, slik at det kan kreve
 2. Gjerdeloven beitedyr. July 10, 2018 July 10, 2018 Svein. Hytteeier kan aldri kreve at utmarkseier setter opp gjerde mot hyttetomten selv om beitedyr kommer inn på tomten. Ja, og det er særlig to sakstyper i jordskifteretten som er aktuelle for å ordne bruk av beite og gjerdehold i et område
 3. Gjerdeloven skal beskytte en rekke rettigheter og plikter. I tillegg kan disse offentlige og privatrettslige hensyn bli ivaretatt gjennom skjønn og ulik rettspraksis i ulike områder. Beitebruk. Å ha dyr på beite er god dyrevelferd og sikrer god utnyttelse av naturressursene. I tillegg er beitebruk viktig for å holde kulturlandskapet åpent
 4. Regler for oppsetting av gjerde og gjerdehold. Gjerdet skal settes opp i eiendomsgrensen (maks 0,5 meter fra grensen) og skal ikke være til urimelig eller unødvendig hinder for naboeiendom. Hvis det er felles beite i utmarka, skal gjerde stå i grensen mellom innmark og utmark

Regelverk - Norsk Sau og Gei

Beite eller beitemark betegner utmark og innmark som beitedyr (som regel husdyr) fritt kan gå å ete gress og urter fra. Et beite som er grøftet, dyrket og gjødslet kalles et kulturbeite.Arealet kan være avgrenset, enten naturlig eller med gjerder. Beiting i utmark har - i Norge - for mange gårdsbruk lange tradisjoner, som i dag gjerne er knyttet opp mot grunneierrettenen eller. I gammel tid var det mest felles beite. Omfanget av dyrket jord var begrenset. I henhold til «lov om jords fredning» het det at den som dyrker selv må sette opp gjerde. Senere utviklet vokterplikten seg: du må passe på dine egne dyr. Ved gjerdeloven i 1860 slo vokterplikten igjennom. Du har ansvar for egne dyr

Gjerdeplikt og beiterett Bondebok

 1. g. Begrensninger i retten til å sette opp gjerder. Eksempel: 5 sameier bruker et område til beite, og disse har sine beiteområder i ulike deler av sameieområdet
 2. Sentrale lover•Gjerdeloven, 1961•Beiteloven, 1961•Jordskifteloven, 1979Jordskifteretten 10. Litt historikk• 1000- årig lovhistorie• Fram til 1860 Sagt om beite og gjerdelovgivingen:et uløst problem som ligg og verker isamfunnet, særlig over bygdene.
 3. Beite eller beitemark betegner utmark og innmark som beitedyr fritt kan gå å ete gress og urter fra. Et beite som er grøftet, dyrket og gjødslet kalles et kulturbeite. Arealet kan være avgrenset, enten naturlig eller med gjerder. Beiting i utmark har - i Norge - for mange gårdsbruk lange tradisjoner, som i dag gjerne er knyttet opp mot grunneierrettenen eller allmenningsretten
 4. ste en kan forlange er vanlig folkeskikk. Gjerder i beiteområder - ppt video online laste ned. Gjerder - Lærebøker i jernbaneteknikk. Aktuelt lovverk - Midtdalsbonden. Møte om gjerdeplikt og beiterett. - Norsk.
 5. Lov om ymse beitespørsmål [beitelova] - Lovdat

Lov om grannegjerde [grannegjerdelova] - Lovdat

Gjerdeloven » gal5

Beite - Wikipedi

 • Geseke zugunglück.
 • Moz.
 • Katie melua the cure.
 • Prolaps i ryggen varighet.
 • Одноклассники вход на сайт логин и пароль войти прямо сейчас.
 • Gresk drama.
 • Sqs mülheim webcam.
 • Hvordan skjule lang panne.
 • Hvor kjøper man tynnesaks.
 • Braveheart ending.
 • French uprising 1832.
 • Ergelig eller ergerlig.
 • Antall byer i nordland.
 • Golfutstyr oslo.
 • König harald wikinger.
 • Barfota anorakk.
 • Pancetta majorstuen.
 • Henriette lien barn.
 • Text feel robbie williams.
 • Pisket krem kryssord.
 • Gravid uke 16.
 • Nordstan öppettider påsk.
 • Maze runner die auserwählten in der todeszone besetzung.
 • Sulcus coronarius glans.
 • Kända romer.
 • Yoga solhilsen.
 • Grensejeger opptak.
 • Antigone kreons herrschaftsprinzipien.
 • Riksvei 13 odda.
 • Rocky mountain bike marathon.
 • Gebe verktøy.
 • Räkna ut gav.
 • Whatsapp down.
 • Fantasy premier league 17/18.
 • Star wars ship designs.
 • Dampsaga steinkjer.
 • Australske dollar tegn.
 • A klasse bayerwald.
 • E nummer guiden.
 • Små historier.
 • Sony rx100 prisjakt.