Home

Opptrappingsplanen for psykisk helse 1998 2008

Opptrappingsplanen for psykisk helse var en omfattende helsepolitisk reform som har gikk over 10 år (1998-2008). Planen bygget på Stortingsmelding nr. 25 Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene, som ble lagt frem våren 1997. De overordnede målene for Opptrappingsplanen ble beskrevet i St.prp. nr. 63 (1997-98) Opptrappingsplanen for psykisk helse 1998-2008 Norges forskningsråd vil onsdag 17 juni 2009 legge frem en evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse(98-08). Planen var at midler til brukertiltak, informasjon, kompetansetiltak og tilskudd til oppbygging av tjenester i kommuner og spesialisttjeneste skulle økes reelt med 6,1 mrd Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 - 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008 - utkast til veileder i psykisk helsearbeid for voksne i kommunene - høring Fra: Helsetilsynet: Til: vil vi anbefale at det gjøres en gjennomgang med tanke på at de aller fleste kommuner har ansatte med betydelig helse- og sosialfaglig kompetanse Den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helse (OPH) var en nasjonal satsing i perioden 1998-2006, som ble forlenget ut 2008. Bakgrunnen for planen er blant annet å finne i en stortingsmelding fra siste halvdel av 1990-talle Rapporten Samdata Sektorrapport for det psykiske helsevernet er utarbeidet av Sintef Helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. De fleste av målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) er nådd innenfor det psykiske helsevernet, konkluderer Helsedirektoratet. Men Sintef-rapporten peker også på områder som krever økt innsats Psykisk helse:Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012) Psykisk helse - opptrappingsplan for psykisk helse (1998-2008) Opptrappingsplanen for psykisk helse har sin bakgrunn i Åpenhet og helhet (St.meld. 25, 1996-97/St.prp.63, 1997-98) Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) sørget for at psykisk helse fikk høyere prioritet. Bakgrunnen for satsingen var at tilbudet til mennesker med psykiske lidelser ble karakterisert som en tjeneste med brist i alle ledd, og et sterkt behov for å styrke det psykiske helsevernet og kommunenes psykiske helsearbeid

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998 - 2006) skulle rette på dette. Allikevel påpeker Legeforeningens rapport fra 2008 om lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern at det fremdeles mangler om lag 500 psykiatere og om lag 600 psykologer i landets distriktspsykiatriske sentre evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Evalueringsoppdraget har hatt et budsjett på vel 42 mill kroner totalt, med to-fem millioner kroner årlig i perioden 2001-2009. Grunnlaget for evalueringsoppdraget ble lagt i dialog mellom det tidligere Sosial- og helse Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet - Rapporten viser at det skjer ein auke i årsverka i kommunane innan rus og psykisk helse. Samstundes skjer det ei kompetanseheving ute i kommunane, ved at det vert tilsett fleire med høy utdanning tilpassa rusfeltet Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) er nå avsluttet og evaluert. Målsettingene og idealene har vært mange og høye, og det kan være på sin plass å se på hva man har oppnådd når det gjelder temaet brukermedvirkning, i lys av brukernes erfaringer, samt hvilke utfordringer som fortsatt står på dagsordenen i denne sammenheng

Kartleggingen ble gjennomført som et ledd i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Man så på utdanningskapasitet og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid i perioden 1998 til 2005. Det ble også foretatt en beregning av utviklingen frem til 2008. Overordnede problemstillinge Sammendrag Denne masteroppgaven omhandler implementeringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2006 . I 1998 vedtok et enstemmig Storting en omfattende opptrappingsplan for psykisk helse i Norge, da det psykiske helsevesenet i Norge ble karakterisert som et system med svikt i alle ledd og at hard lut måtte til (St.meld.nr.25(1996-97)) Dette er den første av tre del-rapporter fra prosjektet Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse mai 2008 Per Bernhard Pedersen . 3 Innholdsfortegnelse 7.3 Barn og unge i psykisk helsevern, 1998 - 2006. Utvikling på nasjonalt nivå. Levanger kommune - OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - NASJONAL SATSING (1998-2006) 2 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 ble behandlet in Stortinget 17. juni 1998. Planen legger opp til at det skal investeres 2516 mill i kommunene i løpet av perioden 1999.2006

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse - konklusjoner og policyutfordringer Planperioden strakk seg opprinnelig fra 1998-2006 (for informasjon om utvidelse av planperioden, 2008. I forbindelse med utvidelsen av planperioden prioriteres følgende Opptrappingsplanen for psykisk helse bygger på St.meld. nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhet, St.prp. nr. 63 (1997-98), årlige budsjettproposisjoner samt Stortingets føringer.. Opptrappingsplanen la opp til en styrking av alle ledd i tiltakskjeden for å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk med vekt på brukerperspektivet Det har vi ikke hatt siden 2008. I Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 brukte vi nær 30 milliarder 1998-kroner, mest til bedre behandlingstilbud til psykisk syke, mindre til å styrke befolkningens psykisk helse og forebygge sykdom. Siden har Solberg-regjeringen villet prioritere psykisk helse. Vi har hatt en politikk, men ingen. Det har landet ikke hatt siden 2008. Da brukte vi nær 30 milliarder 1998-kroner i Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008, mest til å reformere behandlingstilbudet til psykisk syke, i mindre grad til å styrke befolkningens psykisk helse og forebygge psykisk sykdom. Siden har Solberg-regjeringen prioritert psykisk helse

Regjeringen la i august 2017 frem en strategi for psykisk helse. Strategien Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) var et forarbeid til en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Stortinget har bestemt at opptrappingsplanen skal omfatte individ og samfunn, og inneholde både helsefremmende, sykdomsforebyggende og. Før og etter. KrF-lederen mener at iverksettelsen av opptrappingsplanen for psykisk helse i 1998 ble et vendepunkt. - Vi snakker om tida før og etter - Til tross for opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) og den pågående opptrappingsplanen for rusfeltet har pasientorganisasjoner, politikere, tilsynsmyndigheter og fagfolk pekt på vedvarende og alvorlige mangler ved dagens organisering av PHV og rusbehandling Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) er et eksempel på et øremerket tilskudd som i hovedsak ble fordelt etter objektive kriterier. Virkninger av øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd gir staten bedre kontroll over de regionale helseforetakenes, fylkeskommunenes og kommunenes innretning av sin ressursbruk RAPPORT 8/2009 . Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen . Forskningsressurser og vitenskapelig publisering . Ole Wiig, Dag W. Aksnes og Karl Erik Brofos

Opptrappingsplanen - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) medførte tilførsel av 24 mrd kroner i friske midler over statsbudsjettet til både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det førte til nær 10 000 nye årsverk i begge sektorer. I regjeringens forslag til opptrappingsplan for bar I Plan for brukermedvirkning defineres bruker som en person som har behov for eller nyttiggjør seg tjenester innen psykisk helsefeltet eller rusfeltet. Med pårørende menes familiemedlem eller annen nærstående person til en som er i behov av eller nyttiggjør seg tjenester fra psykisk helse-/rusfeltet

Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008 - utkast

 1. Til sammen får norske kommuner 3,3 milliarder kroner øremerket til psykisk helse i 2008. Det er det største beløpet siden opptrappingsplanen for psykisk helse startet i 1998
 2. Opptrappingsplanen for psykisk helse som Stortinget vedtok i 1998, var en enestående styrking av det psykiske helsevernet. Planen som gjelder fram til 2008, viderefører og forsterker en omlegging av denne delen av helsetjenesten fra å være institusjonsbasert til å tilby behandling i lokalsamfunnet. Nye tjenester med lavere inngangsterskel og bedre tilgjengelighet skaper økt.
 3. psykisk helse (1999-2008) Evaluering av SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1 1.1 Evalueringens formål og temaer 1 1.2 Kort om evalueringens datainnsamling 2 1.3 Leserveiledning 2 2. Konklusjoner og anbefalinger 3 2.1 Overordnede konklusjoner
 4. Opptrappingsplanen for psykisk helse (St.prp. nr. 63 1997-1998) sluttføres og ti år med opptrappingsplan skal settes under lu- pen. Samtidig som representanter fra fagfeltet og brukerorganisasjonene har snakket seg varme om samhandling, helhet og sammen- heng, har andre hatt mer enn nok med å komme seg igjennom dagene
 5. De ble opprettet som et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008), med formål om å styrke brukermedvirkningen og brukernes erfaringer som gyldig kunnskap innen psykisk helse. Grunnlaget for sentrenes funksjon er bl.a. definert i St.prp.nr 1 (2009-2010)
Fysioterapeuten nr

2008). Evaluering av Opptrappingsplanen viser at dette arbeidet ikke er godt nok ivaretatt, og at brukermedvirkning er en forutsetning for at målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse nås. Brukere har rett til å medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi, e Opptrappingsplanen for psykisk helse (OTP) (1999-2008) til 30 milliarder 1998-kroner ble gjennomført uten noen analyse før, under eller etter, av hvilke tiltak som var mest kostnadseffektive. Selv i verdens rikeste land må vi bry oss om det koster 1 krone å spare 100 kroner eller om de koster 100 kroner å spare 1 krone (NFR 2008/2015) denne åtteårige (1999-2006) opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Planen ble i 2003 utvidet med to år, og varer fram til 2008. Styrket tilbud til mennesker med psykiske lidelser Opptrappingsplanens overordnede mål er å bedre befolkningens psykiske helse, øke brukermedvirkningen og bedre kvaliteten på tjenestetilbudet I Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 brukte vi nær 30 milliarder 1998-kroner, mest til bedre behandlingstilbud til psykisk syke, mindre til å styrke befolkningens psykiske helse og.

Psykisk helse har stått på den helsepolitiske dagsorden i flere tiår, og den nåværende regjering vil satse ytterligere på dette feltet. Til tross for Opptrappingsplanen for psykisk helse i perioden 1998-2008 er mye ugjort Modellen skulle være opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008). Her ble det skissert tydelig mål for både kommune og spesialisthelsetjeneste - og det fulgte penger med. Opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner mangler den samme økonomiske forpliktelsen og muligheten til å måle planen opp mot virkeligheten Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen lanserer satsingen i Oslo i dag. Økt kunnskap I løpet av Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) har økt kunnskap og åpenhet om psykiske problemer vært et sentralt mål Opptrappingsplanen for psykisk helse 1998-2008 og økt fokusering på denne delen av helsetjenesten Samfunnsspeilet, 2011/5-6 Helse På randen av samhandling Publisert: 5. desember 2011 En aldrende befolkning, vekst i kroniske lidelser og et

Stavanger kommune har siden Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 hatt egne planer for psykisk helse. Forrige plan varte til 2015, og ble forlenget frem til ny plan vedtas. Stortinget ba i 2016 regjeringen om å fremme en strategiplan for psykisk helse. Stortinget mente at Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) bl trappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) Evaluering av utdannings-programmet Kropp og Selvfølelse knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse I Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1 1.1 Evalueringens formål og temaer 1 1.2 Kort om evalueringens datainnsamling 2 1.3 Leserveiledning 2 2. Konklusjoner og anbefalinger Opptrappingsplanen for psykisk helse (Opptrappingsplanen) ble satt på dagsorden ved regjeringens fremlegg av St.prp. nr. 63 (1997-1998). Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2006 (2008) • Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012. 5. juni 2008. Artikkelen er over 12 år gammel. Dagens Medisin distriktspsykiatriske sentre over hele landet er en hovedsatsing i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008).. personenes behov for helse- omsorgstjenester, bolig og velferdsytelser. På bakgrunn av dette, samt evalueringen av opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008), ble det i 2009 bevilget midler til utprøving av ACT-team og utvikling av andre organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller mellom tjenestenivåene innen psykisk helsefeltet

opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 Den overordne målsettingen for Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 er beskrevet i St.prp. nr 63 (19997-98). Satsingen skulle resultere i både en kvalitativ og kvantitativ bedre tjeneste for mennesker med psykiske lidelser Abstract Denne masteroppgaven omhandler implementeringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2006 . I 1998 vedtok et enstemmig Storting en omfattende opptrappingsplan for psykisk helse i Norge, da det psykiske helsevesenet i Norge ble karakterisert som et system med svikt i alle ledd og at hard lut måtte til (St.meld.nr.25(1996-97)) Frem til 2008 mottok kommunene øremerkede statlige midler i forbindelse med opptrappingsplan for psykisk helse. I 2009 gikk disse over i kommunenes rammetilskudd. Fra 2000 til 2008 har den gjennomsnittlige årlige veksten i øremerkede midler vært på mellom 40 og 60 % i våre fem utvalgte kommuner Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse - 2007-2012 Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006-2008 Rusmiddelsituasjonen i Norge juli 2005

Status for opptrappingsplanen Tidsskrift for Norsk

Kilder. En helhetlig tilnærming til arbeid med rus og psykisk helse . 27.10.2020 2 Siv Tonje Luneng ved KoRus-Sør Litteratur, veiledere, nettressurser o F. eks. brukte man 30 milliarder 1998-kroner på en rekke tiltak i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) uten å foreta en eneste beregning av hva som ville være de mest lønnsomme tiltakene (Norges forskningsråd, 2008) seg til Opptrappingsplanen for psykisk helse som ble gjennomført fra 1998 til 2008. Opptrap-pingsplanen for psykisk helse la vekt på en kvalitativ og en kvantitativ utbygging og endring av tjenestene, med et tydelig brukerperspektiv og utbygging av tjenester i lokalsamfunnet, der folk lever sine liv. Med Opptrappingsplanen for psykisk helse. Mens årsverksinnsatsen i kommunalt, psykisk helsearbeid økte sterkt gjennom den forrige opptrappingsplanperioden for psykisk helse (1998-2008), har den ikke økt siden 2007. Mens pasienter i dag skrives raskere ut fra spesialisthelsetjenesten enn tidligere, bruker bostedskommunene samlet sett ikke flere årsverk til kommunalt, psykisk helsearbeid Som en følge av dette fikk vi Statens opptrappingsplan for psykisk helse fra 1998-2008. Gjennom disse 10 årene har det vært gjennomført en opptrappingsplan med øremerka statlige tilskudd til alle landets kommuner, for å styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser

Statsbudsjettet fra A til

tjenestetilbudene dannar bakgrunnen for den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helse, jf. St.prp. nr. 63 (1997-1998) Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. Planen blei seinare forlengd til 2008 LeserbrevJeg mener Larvik kommune ikke forstår Huset sin betydning for mange som sliter med psykisk helse.Derfor roper jeg varsko her. Begynnelsen på nedturen.. Opptrappingsplanen for psykisk helse ble gjennomført i tidsrommet 1998-2008 og senere forlenget 2005-2012

Dokument 8:105 S (2017-2018) - stortinget

Forskningsrapport nr. 9/2014. SEPREP UNG 2011-2013 -En forskningsbasert evaluering 2014 Forskningsrapport av Ottar Ness og Bengt Karlsson, HBV, Senter for psykisk helse og rus Opptrappingsplanen har tre innsatsområder: tidlig innsats for å forebygge rusavhengighet, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling. Intensjonen er at vi skal bli flinkere til å oppdage og hjelpe tidlig, vi skal ha kortere ventetider og bedre kvalitet i rusbehandlingen og vi skal sørge for god oppfølging etter behandling

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998¿2008) er nå avsluttet og evaluert. Målsettingene og idealene har vært mange og høye, og det kan være på sin plass å se på hva man har oppnådd når det gjelder temaet brukermedvirkning, i lys av brukernes erfaringer, samt hvilke utfordringer om fortsatt står på dagsordenen i denne sammenheng videre veksler på og supplerer AVI-meldingen, IA-avtalen og Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998 - 2008)7, og presenterer flere innsatser rettet mot ulike grupper som har problemer med arbeidslivstilknytningen. Noen av disse innsatsene er særskilt rettet mot unge med psykiske lidelser. 2.5 Strategiens innsatser mot ungdom/ ung I anmodningsvedtaket vises det til at Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) ble avsluttet for tidlig. Norge har ikke hatt en helhetlig plan eller strategi for psykisk helsefeltet etter 2008. Regjeringen har derfor besluttet å legge frem en helhetlig strategi for hele psykisk helsefeltet,. Opptrappingsplanen for psykisk helse - idealer og realiteter. by siteman1099. De siste 10-15 årene har psykiatrien blitt kritisert for ikke å gi et tilstrekkelig godt tilbud til psykiatriske pasienter. Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2006) skulle rette på dette

Opptrappingsplanen for psykisk helse - idealer og

Opptrappingsplanen for psykisk helse legger opp til en styrking av alle ledd i tiltakskjeden. Målet er å skape et helhetlig og sammenhengende behandlings-nettverk hvor brukerperspektivet står i fokus. For å nå målene om bedre tilbud til mennesker med psykiske lidelser må det innenfor alle deler av psykisk helse Den overordnete målsettingen for Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) var et verdig tjenestetilbud preget av: Brukerperspektiv, frivillighet, tilgjengelighet, kontinuitet, helhet, samarbeid, desentralisering, nærhet til brukerne og kvalitet i behandlingen Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 (2008) (St.prp.nr. 63, 1997-1998) Sammen for psykisk helse. Regjeringens strategi- plan for barn og unges psykiske helse. 2003 Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 - 2008 Hovedmål: Bidra til at elever med psykiske vansker og Iidelser få Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 (Helse- og omsorgsdepartementet, 1998) legger opp til en klar styrking av det psykiske helsevernet og det psykiske helsearbeidet, og er sentral for utbyggingen av psykisk helsearbeid i kommunene

De regionale brukerstyrte sentrene – KBT

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) er nå avsluttet og evaluert. Målsettingene og idea- lene har vært mange og høye, og det kan være på sin plass å se på hva man har oppnådd når det gjelde Nedbyggingen av spesialisthelsetjenesten i det psykiske helsevernet startet med den storstilte Opptrappingsplanen for psykisk helse som pågikk i perioden 1999 til 2008. - For det psykiske helsevernet er samhandlingsreformen en forlengelse av denne ønsker og har bruk for slike tjenester. Mennesker med psykisk utviklingshemming vil fortsatt være en sentral målgruppe for vernepleiefaglig arbeid» (Utdannings- og forskningsdepartementet 2005). Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) er sentral når det gjelder tilbud innen psykisk helse - helse og genesis - opprinnelse eller tilblivelse) og psykiske helseproblemer. En slik kunnskapssam-menstilling er aktuell av mange årsaker. Mestring, deltakelse, brukermedvirkning og livskvalitet var sentrale føringer i opptrappingsplanen for psy-kisk helse 1999-2008 (St.prp. nr. 63 (1998)). E forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008). «Bruk av erfaringskonsulenter er et annet eksempel på tiltak som bringer brukerens erfaringer inn i behandlingen på en god måte».1 En brukeransettelse er en ansettelse innenfor psykisk helse- og rusfeltet hvor brukererfaringen er hovedgrunnen til at ma

På randen av samhandling - SSB

VID:Open: Brukermedvirkning i psykisk helsearbei

Opptrappingsplanen for psykisk helse hadde som mål å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser. Planperioden varte i ti år, fra 1998 til utgangen av 2008 Sintefs rapporter viser at antallet årsverk i kommunalt psykisk helsearbeid fortsatt er stabilt på nasjonalt nivå og ligger omtrent på samme nivå som ved utgangen av Opptrappingsplanen for psykisk helse i 2008 (1998-2008) - helse og genesis - opprinnelse eller tilblivelse) og psykiske helseproblemer. En slik kunnskapssammenstilling er aktuell av mange årsaker. Mestring, deltakelse, brukermedvirkning og livskvalitet var sentrale føringer i opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 (St.prp. nr. 63 (1998)) • Opptrappingsplanen for psykisk helse (Mental health escalation pl) • Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 År r Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) 45-64 år Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) 65-79 å til psykisk helsearbeid etter Opptrappingsplanen for psykisk hele (1998-2008). Resultatet er at antall årsverk i kommunene synker, og etablerte tjenester legges ned. Vi ber deg om å lese dette heftet. Vi håper du da vil forstå hvorfor din kommune, hvis den ikke allerede er i gang, nå må satse p

Om utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og

Opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2006(8) Ole Rikard Haavet 8 Opptrappingsplanen legger opp til en styrking av alle ledd i tiltakskjeden . Målet er å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk, der brukerperspektivet hele tiden skal stå i fokus. Et viktig siktemål med planen er å legge til rette for en planmessig. spesialisthelsetjenesten. Gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 ble det lagt nye føringer for arbeidet med styrking og omstrukturering av tjenestetilbudet til et mer desentralisert hjelpetilbud. Barn og unge er en prioritert gruppe i Opptrappingsplanen. E Opptrappingsplanen for psykisk helse er gjennomført, og de strukturelle målene knyttet til antall fagpersoner og konsultasjoner ser ut til å bli oppfylt (2). Disse målene forteller lite om kvalitet, innhold og resultater av samhandlingen mellom de ulike tjenestene

Øremerking bra for psykisk helsetilbud

I Opptrappingsplanen for psykisk helse er det et mål at innen 2008 skal fem prosent av alle under 18 år i Norge ha fått tilbud om psykisk hjelp fra spesialisthelsetjenesten (BUP). Nå viser den store befolkningsstudien Barn i Bergen, at blant 7- 9-åringene oppfyller over seks prosent kravene til en psykiatrisk diagnose Ny kurs for Opptrappingsplanen! Hvilke føringer legges for den siste 1998 2002 Mål 2008 Antall polikliniske konsultasjoner | NSH 30. oktober 2003 | 7 10 000 flere barn får behandling 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1998 2002 Mål 2008 Antall barn og unge i psykisk helsevern | NSH 30. oktober 2003 | 8 Mer kvalifisert personell. 1.1.2 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2006 (2008) Stortinget vedtok i 1998 opptrappingsplanen for psykisk helse. Hensikten var å sikre et godt tjenestetilbud i kommunene. Bakgrunnen var Stortingsmelding 25 (1996-97), om psykiske lidelser og tjenestetilbudene 3. Denne ble fulgt opp med St.prp.nr. 63 (1997-98), Om.

 • Tanzschule bogner sommerball.
 • Münster tourismus veranstaltungen.
 • Exxon stock.
 • Karolina griciute instagram.
 • Anti bvb bilder kostenlos downloaden.
 • Unturned cheats.
 • Ingrid lorentzen paul ottar haga.
 • Mva fradrag varebil.
 • Stellekommode med skuffer.
 • Flammer kryssord.
 • Jula flytte.
 • Møtebooking mal.
 • Ipod nano 7.
 • Formel 1 motoren hubraum.
 • Barfota anorakk.
 • Uføreforsikring aap.
 • Buren sprache.
 • Emirates contact.
 • Ultra asker.
 • Stadt weiden ansprechpartner.
 • Fürst zu wied nachfolger.
 • Schwäbische zeitung bilder.
 • Babyverden terminklubb.
 • Html collection javascript.
 • Einsatzkommando.
 • Trondheim bymuseum.
 • Starfriseur new york.
 • Twitch profile picture maker.
 • Lakseoppdrett økonomi.
 • Hearthstone champion tour.
 • Die schöne und das biest weihnachtszauber vhs.
 • Bmw i3 standard ladekabel.
 • Mosin nagant 91/30 sniper.
 • Beste musikk streaming tjeneste.
 • Hvite larver i blomsterjord.
 • Olympiastadion berlin geschichte.
 • Loen norge.
 • Kia leasing norge.
 • Denzel washington films.
 • Hjelp vi må på juleferie.
 • Mia og meg sesong 3 netflix.